Article

TENY FANOLORANA

Ry rahalahy sy anabavy malala  mpiray fanantenana ao amin’ny Tompo ,

   Hampitomboina ho  anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ! 

   Faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako amin’ny alalan’ity « Gazety Faneva » ity.

    Tsy manasatra  ahy ny mampahatsiahy fa isika dia vahoaka manokana ,  nomena hafatra manokana , ho amin’ny vanim-potoana manokana ! Koa ny antom-pisian’ny fiangonana dia ny hitory ny hafatry ny anjely telo amin’ny olona rehetra amin’izao andro farany izao ! Hafatra voarakitra ao amin’ny Apokalypsy 14 : 6-12.

   Marihina manokana fa hafatry ny Filazantsara izany hafatra izany ! Aoka ary ny tsirairay handinika sy handalina hatrany izany hafatra izany , handray izany ho an’ny tenany ary hizara izany amin’ny mpiara-belona amintsika !

   Aza hadino koa anefa fa manam-pahavalo isika ary tsy mitazam-potsiny izy fa manao izay fomba rehetra hisakanana anao tsy handray ny hafatra , hisakana anao tsy hizara ny hafatra, koa  aoka samy hitondra izany amim-bavaka isika fa Ilay Tompon’ny Asa no Kapiteninsika ary tsy mbola resy an’ady na oviana na oviana Izy . Mariho fa arakaraka ny hanatonantsika ny farany dia manao sesi-lany ny olana eo amin’ny isam-batan’olona , eo amin’ny isam-pianakaviana , eo amin’ny isam-piangonana , eny eo amin’ny isam-pirenena aza !  Tadidio hatrany fa antso miantefa amintsika hanana fiainam-bavaka matotra kokoa ireny  rehetra ireny .  Antso tonga amintsika hanao fanandramana hampitombo ny fahatokiantsika Ilay Mpamonjintsika izay niteny hoe : « aza matahotra ! » ,  « Indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao . »

         Izao no voalazan’ny Fanahin’ny  Faminaniana ao amin’ny boky « Evangéliser » ao amin’ny pejy faha-21 :

     «  Tonga amintsika rehetra izay velona amin’ny faran’ny tantaran’ity tany ity ny tenin’i Jesosy Kristy manao hoe : «  Ary raha vao miandoha izany zavatra izany ,dia miandrandrà , ka asandrato ny lohanareo  fa manakaiky ny fanavotana anareo. » Mikorontana ny firenena maro. Velona amin’ny vanim-potoana voamariky ny fahaverezan-kevitra isika . Re ny firohondrohon’ny onjan-dranomasina ; reraka ny fon’ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany ; ireo izay mino ny Zanak’Andriamanitra kosa dia handre ny feony manakoako eo anivon’ny horohoro  manao hoe : «  Izaho  ihany ! Aza matahotra !» …

     Homba antsika rehetra anie ny Tompo !  

Retour à la liste